websitepanelwindows server

اضافه نمودن mimetype

اضافه نمودن mimetype  از طریق iis و وبکانفیگ و وبسایت پنل

Mime  یک سیستم شناسایی فایل می باشد. MimeType روش استاندارد شناسایی محتوا در اینترنت است و با استفاده از آن می توان انواع پسوندهای mime را برای استفاده در وبسایت خود سفارشی نمود.

هر فرمت Mime شامل یک نوع محتوا (MimeType)  و یک زیر نوع (sub Type)است که نوع دیتای ذخیره شده در فایل را مشخص می کند.

جهت اضافه کردن mime type از سه طریق می توانید اقدام نمائید:

راه حل اول: اضافه نمودن از طریق کنترل پنل

 1. در کنترل پنل بر روی گزینه websites کلیک نمائید.
 2. بر روی نام وبسایت مورد نظز کلیک کنید.
 3. Tab مربوط به mime type را انتخاب نمائید. در صورتیکه این قسمت برای شما فعال نمی باشد، لطفا تیکت مبنی بر فعال کردن mime type در قسمت ئشتیبانی ارسال نمائید.
 4. بر روی دکمه Add Mime کلیک کنید.
 5. در قسمت extention فرمت فایل و در قسمت mimetype مقدار آن را مطابق لیست وارد نمائید.

 add-mimetype

 

راه حل دوم: اضافه نمودن از طریق iis

 

 1. Iis را در سرور باز کنید.
 2. وبسایت مورد نظر را انتخاب نمائید.
 3. بر روی دکمه Mime Type  کلیک کنید.

add-mimetype2

4. مطمئن شوید mime type مربوطه در لیست mime type های پیش فرض iis وجود ندارد.  در صورت وجود نداشتن بر روی گزینه Add کلیک کنید.

add-mimetype3

5.اطلاعات مربوط به mimetype  را وارد نمائید.

add-mimetype4

راه حل سوم: اضافه نمودن در webconfig

 1. فایل web.config مربوط به وبسایت مورد نظر را باز کنید.
 2. در تگ مربوط به <staticContent> اطلاعات mime type را وارد نمائید .

بعنوان مثال:

<configuration>

<system.webServer>

<staticContent>

<mimeMap fileExtension=”.mp4″ mimeType=”video/mp4″ />

<mimeMap fileExtension=”.m4v” mimeType=”video/m4v” />

</staticContent>

</system.webServer>

</configuration>

در لیست زیر فرمت های مختلف بهمراه mimetype مربوط به آن تعریف شده است:

        {“.323”, “text/h323”},

{“.3g2”, “video/3gpp2”},

{“.3gp”, “video/3gpp”},

{“.3gp2”, “video/3gpp2”},

{“.3gpp”, “video/3gpp”},

{“.7z”, “application/x-7z-compressed”},

{“.aa”, “audio/audible”},

{“.AAC”, “audio/aac”},

{“.aaf”, “application/octet-stream”},

{“.aax”, “audio/vnd.audible.aax”},

{“.ac3”, “audio/ac3”},

{“.aca”, “application/octet-stream”},

{“.accda”, “application/msaccess.addin”},

{“.accdb”, “application/msaccess”},

{“.accdc”, “application/msaccess.cab”},

{“.accde”, “application/msaccess”},

{“.accdr”, “application/msaccess.runtime”},

{“.accdt”, “application/msaccess”},

{“.accdw”, “application/msaccess.webapplication”},

{“.accft”, “application/msaccess.ftemplate”},

{“.acx”, “application/internet-property-stream”},

{“.AddIn”, “text/xml”},

{“.ade”, “application/msaccess”},

{“.adobebridge”, “application/x-bridge-url”},

{“.adp”, “application/msaccess”},

{“.ADT”, “audio/vnd.dlna.adts”},

{“.ADTS”, “audio/aac”},

{“.afm”, “application/octet-stream”},

{“.ai”, “application/postscript”},

{“.aif”, “audio/x-aiff”},

{“.aifc”, “audio/aiff”},

{“.aiff”, “audio/aiff”},

{“.air”, “application/vnd.adobe.air-application-installer-      package+zip”},

{“.amc”, “application/x-mpeg”},

{“.application”, “application/x-ms-application”},

{“.art”, “image/x-jg”},

{“.asa”, “application/xml”},

{“.asax”, “application/xml”},

{“.ascx”, “application/xml”},

{“.asd”, “application/octet-stream”},

{“.asf”, “video/x-ms-asf”},

{“.ashx”, “application/xml”},

{“.asi”, “application/octet-stream”},

{“.asm”, “text/plain”},

{“.asmx”, “application/xml”},

{“.aspx”, “application/xml”},

{“.asr”, “video/x-ms-asf”},

{“.asx”, “video/x-ms-asf”},

{“.atom”, “application/atom+xml”},

{“.au”, “audio/basic”},

{“.avi”, “video/x-msvideo”},

{“.axs”, “application/olescript”},

{“.bas”, “text/plain”},

{“.bcpio”, “application/x-bcpio”},

{“.bin”, “application/octet-stream”},

{“.bmp”, “image/bmp”},

{“.c”, “text/plain”},

{“.cab”, “application/octet-stream”},

{“.caf”, “audio/x-caf”},

{“.calx”, “application/vnd.ms-office.calx”},

{“.cat”, “application/vnd.ms-pki.seccat”},

{“.cc”, “text/plain”},

{“.cd”, “text/plain”},

{“.cdda”, “audio/aiff”},

{“.cdf”, “application/x-cdf”},

{“.cer”, “application/x-x509-ca-cert”},

{“.chm”, “application/octet-stream”},

{“.class”, “application/x-java-applet”},

{“.clp”, “application/x-msclip”},

{“.cmx”, “image/x-cmx”},

{“.cnf”, “text/plain”},

{“.cod”, “image/cis-cod”},

{“.config”, “application/xml”},

{“.contact”, “text/x-ms-contact”},

{“.coverage”, “application/xml”},

{“.cpio”, “application/x-cpio”},

{“.cpp”, “text/plain”},

{“.crd”, “application/x-mscardfile”},

{“.crl”, “application/pkix-crl”},

{“.crt”, “application/x-x509-ca-cert”},

{“.cs”, “text/plain”},

{“.csdproj”, “text/plain”},

{“.csh”, “application/x-csh”},

{“.csproj”, “text/plain”},

{“.css”, “text/css”},

{“.csv”, “text/csv”},

{“.cur”, “application/octet-stream”},

{“.cxx”, “text/plain”},

{“.dat”, “application/octet-stream”},

{“.datasource”, “application/xml”},

{“.dbproj”, “text/plain”},

{“.dcr”, “application/x-director”},

{“.def”, “text/plain”},

{“.deploy”, “application/octet-stream”},

{“.der”, “application/x-x509-ca-cert”},

{“.dgml”, “application/xml”},

{“.dib”, “image/bmp”},

{“.dif”, “video/x-dv”},

{“.dir”, “application/x-director”},

{“.disco”, “text/xml”},

{“.dll”, “application/x-msdownload”},

{“.dll.config”, “text/xml”},

{“.dlm”, “text/dlm”},

{“.doc”, “application/msword”},

{“.docm”, “application/vnd.ms-word.document.macroEnabled.12”},

{“.docx”, “application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document”},

{“.dot”, “application/msword”},

{“.dotm”, “application/vnd.ms-word.template.macroEnabled.12”},

{“.dotx”, “application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template”},

{“.dsp”, “application/octet-stream”},

{“.dsw”, “text/plain”},

{“.dtd”, “text/xml”},

{“.dtsConfig”, “text/xml”},

{“.dv”, “video/x-dv”},

{“.dvi”, “application/x-dvi”},

{“.dwf”, “drawing/x-dwf”},

{“.dwp”, “application/octet-stream”},

{“.dxr”, “application/x-director”},

{“.eml”, “message/rfc822”},

{“.emz”, “application/octet-stream”},

{“.eot”, “application/octet-stream”},

{“.eps”, “application/postscript”},

{“.etl”, “application/etl”},

{“.etx”, “text/x-setext”},

{“.evy”, “application/envoy”},

{“.exe”, “application/octet-stream”},

{“.exe.config”, “text/xml”},

{“.fdf”, “application/vnd.fdf”},

{“.fif”, “application/fractals”},

{“.filters”, “Application/xml”},

{“.fla”, “application/octet-stream”},

{“.flr”, “x-world/x-vrml”},

{“.flv”, “video/x-flv”},

{“.fsscript”, “application/fsharp-script”},

{“.fsx”, “application/fsharp-script”},

{“.generictest”, “application/xml”},

{“.gif”, “image/gif”},

{“.group”, “text/x-ms-group”},

{“.gsm”, “audio/x-gsm”},

{“.gtar”, “application/x-gtar”},

{“.gz”, “application/x-gzip”},

{“.h”, “text/plain”},

{“.hdf”, “application/x-hdf”},

{“.hdml”, “text/x-hdml”},

{“.hhc”, “application/x-oleobject”},

{“.hhk”, “application/octet-stream”},

{“.hhp”, “application/octet-stream”},

{“.hlp”, “application/winhlp”},

{“.hpp”, “text/plain”},

{“.hqx”, “application/mac-binhex40”},

{“.hta”, “application/hta”},

{“.htc”, “text/x-component”},

{“.htm”, “text/html”},

{“.html”, “text/html”},

{“.htt”, “text/webviewhtml”},

{“.hxa”, “application/xml”},

{“.hxc”, “application/xml”},

{“.hxd”, “application/octet-stream”},

{“.hxe”, “application/xml”},

{“.hxf”, “application/xml”},

{“.hxh”, “application/octet-stream”},

{“.hxi”, “application/octet-stream”},

{“.hxk”, “application/xml”},

{“.hxq”, “application/octet-stream”},

{“.hxr”, “application/octet-stream”},

{“.hxs”, “application/octet-stream”},

{“.hxt”, “text/html”},

{“.hxv”, “application/xml”},

{“.hxw”, “application/octet-stream”},

{“.hxx”, “text/plain”},

{“.i”, “text/plain”},

{“.ico”, “image/x-icon”},

{“.ics”, “application/octet-stream”},

{“.idl”, “text/plain”},

{“.ief”, “image/ief”},

{“.iii”, “application/x-iphone”},

{“.inc”, “text/plain”},

{“.inf”, “application/octet-stream”},

{“.inl”, “text/plain”},

{“.ins”, “application/x-internet-signup”},

{“.ipa”, “application/x-itunes-ipa”},

{“.ipg”, “application/x-itunes-ipg”},

{“.ipproj”, “text/plain”},

{“.ipsw”, “application/x-itunes-ipsw”},

{“.iqy”, “text/x-ms-iqy”},

{“.isp”, “application/x-internet-signup”},

{“.ite”, “application/x-itunes-ite”},

{“.itlp”, “application/x-itunes-itlp”},

{“.itms”, “application/x-itunes-itms”},

{“.itpc”, “application/x-itunes-itpc”},

{“.IVF”, “video/x-ivf”},

{“.jar”, “application/java-archive”},

{“.java”, “application/octet-stream”},

{“.jck”, “application/liquidmotion”},

{“.jcz”, “application/liquidmotion”},

{“.jfif”, “image/pjpeg”},

{“.jnlp”, “application/x-java-jnlp-file”},

{“.jpb”, “application/octet-stream”},

{“.jpe”, “image/jpeg”},

{“.jpeg”, “image/jpeg”},

{“.jpg”, “image/jpeg”},

{“.js”, “application/x-javascript”},

{“.jsx”, “text/jscript”},

{“.jsxbin”, “text/plain”},

{“.latex”, “application/x-latex”},

{“.library-ms”, “application/windows-library+xml”},

{“.lit”, “application/x-ms-reader”},

{“.loadtest”, “application/xml”},

{“.lpk”, “application/octet-stream”},

{“.lsf”, “video/x-la-asf”},

{“.lst”, “text/plain”},

{“.lsx”, “video/x-la-asf”},

{“.lzh”, “application/octet-stream”},

{“.m13”, “application/x-msmediaview”},

{“.m14”, “application/x-msmediaview”},

{“.m1v”, “video/mpeg”},

{“.m2t”, “video/vnd.dlna.mpeg-tts”},

{“.m2ts”, “video/vnd.dlna.mpeg-tts”},

{“.m2v”, “video/mpeg”},

{“.m3u”, “audio/x-mpegurl”},

{“.m3u8”, “audio/x-mpegurl”},

{“.m4a”, “audio/m4a”},

{“.m4b”, “audio/m4b”},

{“.m4p”, “audio/m4p”},

{“.m4r”, “audio/x-m4r”},

{“.m4v”, “video/x-m4v”},

{“.mac”, “image/x-macpaint”},

{“.mak”, “text/plain”},

{“.man”, “application/x-troff-man”},

{“.manifest”, “application/x-ms-manifest”},

{“.map”, “text/plain”},

{“.master”, “application/xml”},

{“.mda”, “application/msaccess”},

{“.mdb”, “application/x-msaccess”},

{“.mde”, “application/msaccess”},

{“.mdp”, “application/octet-stream”},

{“.me”, “application/x-troff-me”},

{“.mfp”, “application/x-shockwave-flash”},

{“.mht”, “message/rfc822”},

{“.mhtml”, “message/rfc822”},

{“.mid”, “audio/mid”},

{“.midi”, “audio/mid”},

{“.mix”, “application/octet-stream”},

{“.mk”, “text/plain”},

{“.mmf”, “application/x-smaf”},

{“.mno”, “text/xml”},

{“.mny”, “application/x-msmoney”},

{“.mod”, “video/mpeg”},

{“.mov”, “video/quicktime”},

{“.movie”, “video/x-sgi-movie”},

{“.mp2”, “video/mpeg”},

{“.mp2v”, “video/mpeg”},

{“.mp3”, “audio/mpeg”},

{“.mp4”, “video/mp4”},

{“.mp4v”, “video/mp4”},

{“.mpa”, “video/mpeg”},

{“.mpe”, “video/mpeg”},

{“.mpeg”, “video/mpeg”},

{“.mpf”, “application/vnd.ms-mediapackage”},

{“.mpg”, “video/mpeg”},

{“.mpp”, “application/vnd.ms-project”},

{“.mpv2”, “video/mpeg”},

{“.mqv”, “video/quicktime”},

{“.ms”, “application/x-troff-ms”},

{“.msi”, “application/octet-stream”},

{“.mso”, “application/octet-stream”},

{“.mts”, “video/vnd.dlna.mpeg-tts”},

{“.mtx”, “application/xml”},

{“.mvb”, “application/x-msmediaview”},

{“.mvc”, “application/x-miva-compiled”},

{“.mxp”, “application/x-mmxp”},

{“.nc”, “application/x-netcdf”},

{“.nsc”, “video/x-ms-asf”},

{“.nws”, “message/rfc822”},

{“.ocx”, “application/octet-stream”},

{“.oda”, “application/oda”},

{“.odc”, “text/x-ms-odc”},

{“.odh”, “text/plain”},

{“.odl”, “text/plain”},

{“.odp”, “application/vnd.oasis.opendocument.presentation”},

{“.ods”, “application/oleobject”},

{“.odt”, “application/vnd.oasis.opendocument.text”},

{“.one”, “application/onenote”},

{“.onea”, “application/onenote”},

{“.onepkg”, “application/onenote”},

{“.onetmp”, “application/onenote”},

{“.onetoc”, “application/onenote”},

{“.onetoc2”, “application/onenote”},

{“.orderedtest”, “application/xml”},

{“.osdx”, “application/opensearchdescription+xml”},

{“.p10”, “application/pkcs10”},

{“.p12”, “application/x-pkcs12”},

{“.p7b”, “application/x-pkcs7-certificates”},

{“.p7c”, “application/pkcs7-mime”},

{“.p7m”, “application/pkcs7-mime”},

{“.p7r”, “application/x-pkcs7-certreqresp”},

{“.p7s”, “application/pkcs7-signature”},

{“.pbm”, “image/x-portable-bitmap”},

{“.pcast”, “application/x-podcast”},

{“.pct”, “image/pict”},

{“.pcx”, “application/octet-stream”},

{“.pcz”, “application/octet-stream”},

{“.pdf”, “application/pdf”},

{“.pfb”, “application/octet-stream”},

{“.pfm”, “application/octet-stream”},

{“.pfx”, “application/x-pkcs12”},

{“.pgm”, “image/x-portable-graymap”},

{“.pic”, “image/pict”},

{“.pict”, “image/pict”},

{“.pkgdef”, “text/plain”},

{“.pkgundef”, “text/plain”},

{“.pko”, “application/vnd.ms-pki.pko”},

{“.pls”, “audio/scpls”},

{“.pma”, “application/x-perfmon”},

{“.pmc”, “application/x-perfmon”},

{“.pml”, “application/x-perfmon”},

{“.pmr”, “application/x-perfmon”},

{“.pmw”, “application/x-perfmon”},

{“.png”, “image/png”},

{“.pnm”, “image/x-portable-anymap”},

{“.pnt”, “image/x-macpaint”},

{“.pntg”, “image/x-macpaint”},

{“.pnz”, “image/png”},

{“.pot”, “application/vnd.ms-powerpoint”},

{“.potm”, “application/vnd.ms-powerpoint.template.macroEnabled.12”},

{“.potx”, “application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.template”},

{“.ppa”, “application/vnd.ms-powerpoint”},

{“.ppam”, “application/vnd.ms-powerpoint.addin.macroEnabled.12”},

{“.ppm”, “image/x-portable-pixmap”},

{“.pps”, “application/vnd.ms-powerpoint”},

{“.ppsm”, “application/vnd.ms-powerpoint.slideshow.macroEnabled.12”},

{“.ppsx”, “application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow”},

{“.ppt”, “application/vnd.ms-powerpoint”},

{“.pptm”, “application/vnd.ms-powerpoint.presentation.macroEnabled.12”},

{“.pptx”, “application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation”},

{“.prf”, “application/pics-rules”},

{“.prm”, “application/octet-stream”},

{“.prx”, “application/octet-stream”},

{“.ps”, “application/postscript”},

{“.psc1”, “application/PowerShell”},

{“.psd”, “application/octet-stream”},

{“.psess”, “application/xml”},

{“.psm”, “application/octet-stream”},

{“.psp”, “application/octet-stream”},

{“.pub”, “application/x-mspublisher”},

{“.pwz”, “application/vnd.ms-powerpoint”},

{“.qht”, “text/x-html-insertion”},

{“.qhtm”, “text/x-html-insertion”},

{“.qt”, “video/quicktime”},

{“.qti”, “image/x-quicktime”},

{“.qtif”, “image/x-quicktime”},

{“.qtl”, “application/x-quicktimeplayer”},

{“.qxd”, “application/octet-stream”},

{“.ra”, “audio/x-pn-realaudio”},

{“.ram”, “audio/x-pn-realaudio”},

{“.rar”, “application/octet-stream”},

{“.ras”, “image/x-cmu-raster”},

{“.rat”, “application/rat-file”},

{“.rc”, “text/plain”},

{“.rc2”, “text/plain”},

{“.rct”, “text/plain”},

{“.rdlc”, “application/xml”},

{“.resx”, “application/xml”},

{“.rf”, “image/vnd.rn-realflash”},

{“.rgb”, “image/x-rgb”},

{“.rgs”, “text/plain”},

{“.rm”, “application/vnd.rn-realmedia”},

{“.rmi”, “audio/mid”},

{“.rmp”, “application/vnd.rn-rn_music_package”},

{“.roff”, “application/x-troff”},

{“.rpm”, “audio/x-pn-realaudio-plugin”},

{“.rqy”, “text/x-ms-rqy”},

{“.rtf”, “application/rtf”},

{“.rtx”, “text/richtext”},

{“.ruleset”, “application/xml”},

{“.s”, “text/plain”},

{“.safariextz”, “application/x-safari-safariextz”},

{“.scd”, “application/x-msschedule”},

{“.sct”, “text/scriptlet”},

{“.sd2”, “audio/x-sd2”},

{“.sdp”, “application/sdp”},

{“.sea”, “application/octet-stream”},

{“.searchConnector-ms”, “application/windows-search-connector+xml”},

{“.setpay”, “application/set-payment-initiation”},

{“.setreg”, “application/set-registration-initiation”},

{“.settings”, “application/xml”},

{“.sgimb”, “application/x-sgimb”},

{“.sgml”, “text/sgml”},

{“.sh”, “application/x-sh”},

{“.shar”, “application/x-shar”},

{“.shtml”, “text/html”},

{“.sit”, “application/x-stuffit”},

{“.sitemap”, “application/xml”},

{“.skin”, “application/xml”},

{“.sldm”, “application/vnd.ms-powerpoint.slide.macroEnabled.12”},

{“.sldx”, “application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slide”},

{“.slk”, “application/vnd.ms-excel”},

{“.sln”, “text/plain”},

{“.slupkg-ms”, “application/x-ms-license”},

{“.smd”, “audio/x-smd”},

{“.smi”, “application/octet-stream”},

{“.smx”, “audio/x-smd”},

{“.smz”, “audio/x-smd”},

{“.snd”, “audio/basic”},

{“.snippet”, “application/xml”},

{“.snp”, “application/octet-stream”},

{“.sol”, “text/plain”},

{“.sor”, “text/plain”},

{“.spc”, “application/x-pkcs7-certificates”},

{“.spl”, “application/futuresplash”},

{“.src”, “application/x-wais-source”},

{“.srf”, “text/plain”},

{“.SSISDeploymentManifest”, “text/xml”},

{“.ssm”, “application/streamingmedia”},

{“.sst”, “application/vnd.ms-pki.certstore”},

{“.stl”, “application/vnd.ms-pki.stl”},

{“.sv4cpio”, “application/x-sv4cpio”},

{“.sv4crc”, “application/x-sv4crc”},

{“.svc”, “application/xml”},

{“.swf”, “application/x-shockwave-flash”},

{“.t”, “application/x-troff”},

{“.tar”, “application/x-tar”},

{“.tcl”, “application/x-tcl”},

{“.testrunconfig”, “application/xml”},

{“.testsettings”, “application/xml”},

{“.tex”, “application/x-tex”},

{“.texi”, “application/x-texinfo”},

{“.texinfo”, “application/x-texinfo”},

{“.tgz”, “application/x-compressed”},

{“.thmx”, “application/vnd.ms-officetheme”},

{“.thn”, “application/octet-stream”},

{“.tif”, “image/tiff”},

{“.tiff”, “image/tiff”},

{“.tlh”, “text/plain”},

{“.tli”, “text/plain”},

{“.toc”, “application/octet-stream”},

{“.tr”, “application/x-troff”},

{“.trm”, “application/x-msterminal”},

{“.trx”, “application/xml”},

{“.ts”, “video/vnd.dlna.mpeg-tts”},

{“.tsv”, “text/tab-separated-values”},

{“.ttf”, “application/octet-stream”},

{“.tts”, “video/vnd.dlna.mpeg-tts”},

{“.txt”, “text/plain”},

{“.u32”, “application/octet-stream”},

{“.uls”, “text/iuls”},

{“.user”, “text/plain”},

{“.ustar”, “application/x-ustar”},

{“.vb”, “text/plain”},

{“.vbdproj”, “text/plain”},

{“.vbk”, “video/mpeg”},

{“.vbproj”, “text/plain”},

{“.vbs”, “text/vbscript”},

{“.vcf”, “text/x-vcard”},

{“.vcproj”, “Application/xml”},

{“.vcs”, “text/plain”},

{“.vcxproj”, “Application/xml”},

{“.vddproj”, “text/plain”},

{“.vdp”, “text/plain”},

{“.vdproj”, “text/plain”},

{“.vdx”, “application/vnd.ms-visio.viewer”},

{“.vml”, “text/xml”},

{“.vscontent”, “application/xml”},

{“.vsct”, “text/xml”},

{“.vsd”, “application/vnd.visio”},

{“.vsi”, “application/ms-vsi”},

{“.vsix”, “application/vsix”},

{“.vsixlangpack”, “text/xml”},

{“.vsixmanifest”, “text/xml”},

{“.vsmdi”, “application/xml”},

{“.vspscc”, “text/plain”},

{“.vss”, “application/vnd.visio”},

{“.vsscc”, “text/plain”},

{“.vssettings”, “text/xml”},

{“.vssscc”, “text/plain”},

{“.vst”, “application/vnd.visio”},

{“.vstemplate”, “text/xml”},

{“.vsto”, “application/x-ms-vsto”},

{“.vsw”, “application/vnd.visio”},

{“.vsx”, “application/vnd.visio”},

{“.vtx”, “application/vnd.visio”},

{“.wav”, “audio/wav”},

{“.wave”, “audio/wav”},

{“.wax”, “audio/x-ms-wax”},

{“.wbk”, “application/msword”},

{“.wbmp”, “image/vnd.wap.wbmp”},

{“.wcm”, “application/vnd.ms-works”},

{“.wdb”, “application/vnd.ms-works”},

{“.wdp”, “image/vnd.ms-photo”},

{“.webarchive”, “application/x-safari-webarchive”},

{“.webtest”, “application/xml”},

{“.wiq”, “application/xml”},

{“.wiz”, “application/msword”},

{“.wks”, “application/vnd.ms-works”},

{“.WLMP”, “application/wlmoviemaker”},

{“.wlpginstall”, “application/x-wlpg-detect”},

{“.wlpginstall3”, “application/x-wlpg3-detect”},

{“.wm”, “video/x-ms-wm”},

{“.wma”, “audio/x-ms-wma”},

{“.wmd”, “application/x-ms-wmd”},

{“.wmf”, “application/x-msmetafile”},

{“.wml”, “text/vnd.wap.wml”},

{“.wmlc”, “application/vnd.wap.wmlc”},

{“.wmls”, “text/vnd.wap.wmlscript”},

{“.wmlsc”, “application/vnd.wap.wmlscriptc”},

{“.wmp”, “video/x-ms-wmp”},

{“.wmv”, “video/x-ms-wmv”},

{“.wmx”, “video/x-ms-wmx”},

{“.wmz”, “application/x-ms-wmz”},

{“.wpl”, “application/vnd.ms-wpl”},

{“.wps”, “application/vnd.ms-works”},

{“.wri”, “application/x-mswrite”},

{“.wrl”, “x-world/x-vrml”},

{“.wrz”, “x-world/x-vrml”},

{“.wsc”, “text/scriptlet”},

{“.wsdl”, “text/xml”},

{“.wvx”, “video/x-ms-wvx”},

{“.x”, “application/directx”},

{“.xaf”, “x-world/x-vrml”},

{“.xaml”, “application/xaml+xml”},

{“.xap”, “application/x-silverlight-app”},

{“.xbap”, “application/x-ms-xbap”},

{“.xbm”, “image/x-xbitmap”},

{“.xdr”, “text/plain”},

{“.xht”, “application/xhtml+xml”},

{“.xhtml”, “application/xhtml+xml”},

{“.xla”, “application/vnd.ms-excel”},

{“.xlam”, “application/vnd.ms-excel.addin.macroEnabled.12”},

{“.xlc”, “application/vnd.ms-excel”},

{“.xld”, “application/vnd.ms-excel”},

{“.xlk”, “application/vnd.ms-excel”},

{“.xll”, “application/vnd.ms-excel”},

{“.xlm”, “application/vnd.ms-excel”},

{“.xls”, “application/vnd.ms-excel”},

{“.xlsb”, “application/vnd.ms-excel.sheet.binary.macroEnabled.12”},

{“.xlsm”, “application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12”},

{“.xlsx”, “application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet”},

{“.xlt”, “application/vnd.ms-excel”},

{“.xltm”, “application/vnd.ms-excel.template.macroEnabled.12”},

{“.xltx”, “application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template”},

{“.xlw”, “application/vnd.ms-excel”},

{“.xml”, “text/xml”},

{“.xmta”, “application/xml”},

{“.xof”, “x-world/x-vrml”},

{“.XOML”, “text/plain”},

{“.xpm”, “image/x-xpixmap”},

{“.xps”, “application/vnd.ms-xpsdocument”},

{“.xrm-ms”, “text/xml”},

{“.xsc”, “application/xml”},

{“.xsd”, “text/xml”},

{“.xsf”, “text/xml”},

{“.xsl”, “text/xml”},

{“.xslt”, “text/xml”},

{“.xsn”, “application/octet-stream”},

{“.xss”, “application/xml”},

{“.xtp”, “application/octet-stream”},

{“.xwd”, “image/x-xwindowdump”},

{“.z”, “application/x-compress”},

{“.zip”, “application/x-zip-compressed”}

نوشته های مشابه

3 دیدگاه

 1. سلام.
  روی هاست من فایلهای .mp3 بصورت خودکار پخش میشن،
  راه حلی برای جلوگیری از پخش آنلاین وجود داره؟!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا