آموزش دایرکت ادمین، سی پنل، وب سایت پنل

خطای mysql: Cannot find libmysqlclient under /usr

configure: error: Cannot find libmysqlclient under /usr

برای رفع مشکل پارامتر ها باید بصورت زیر اضافه شود.

--with-mysql --with-libdir=lib64

 

خطای httpd: bad user name kid

httpd: bad user name

برای رفع این مشکل از دستور زیر استفاده نمایید.

 /scripts/rebuildhttpdconf

نصب DBD::mysql در Directadmin

Installing DBD::mysql from source

برای نصب DBD دستورات زیر را اجرا نمایید.

yum install perl  perl-DBI perl-CPAN  perl-DBD-Pg
perl -MCPAN -e shell
cpan>install DBD::mysql
DBD::SQLite
DBD::Pg
DBD::SQLite2
Image::Magick

Backup گیری از طریق ssh در Cpanel

برای backup گیری از یک اکانت از دستور زیر استفاده نمایید.

/scripts/pkgacct USERNAME

به جای USERNAME نام کاربر مورد نظر را وارد نمایید.
برای بازگردانی اکانت از دستور زیر استفاده نمایید.

/scripts/restorepkg CpanleUSER

backup شما باید در home قرار داشته باشد.

برای Backup گیری از تمام اکانت های سرور از دستور زیر استفاده نمایید.

/scripts/cpbackup

تمام backup ها در مسیر home سرور ذخیره می شوند.

خطای make: *** [all] Error 2

make: *** [all] Error 2

در صورتی که هنگام build سرویس exim با این خطا مواجه شدید دستور زیر را اجرا نمایید.

yum install perl-ExtUtils-Embed

و یا دستور زیر:

cpan -i ExtUtils::Embed

نصب ClamAV در Directadmin

Installation Clam Anti Virus (ClamAV) on DirectAdmin / CentOS

برای نصب دستورات زیر را اجرا نمایید.

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build set clamav yes
./build clamav

در صورتی که با خطای زیر مواجه شدید:

[root@server ~]# /etc/init.d/clamd start
Starting clamd: LibClamAV Error: cli_loaddb(): No supported database files found in /usr/share/clamav
ERROR: Can’t open file or directory [FAILED]

LibClamAV Error: cl_load(): Can’t get status of /usr/share/clamav

دستورات زیر را اجرا نمایید.

ادامه ی مطلب

نصب Gearman‎ در Directadmin

 install gearman 

دستورات زیر را اجرا کنید:

yum install libgearman.x86_64 libgearman-devel.x86_64
pecl install gearman

در پایان عبارت زیر را در فایل php.ini سرور خود قرار اضافه نمایید.

extension=gearman.so

recreate تمام رکوردهای DNS

How to recreate all zone db files

برای recreate کردن اطلاعات DNS در مسیر /var/named می توانید از اسکریپت زیر استفاده نمایید.

دانلود bash file

پرمیژن آن را ۷۵۵ قرار دهید و آن را اجرا نمایید.

sh fix.sh

خطای shadow(usr@domain.com,127.0.0.1): unknown user

shadow(usr@domain.com,127.0.0.1): unknown user

برای رفع مشکل می توانید وارد مسیر زیر شوید.

nano /etc/dovecot.conf

و مقادیر زیر را تنظیم نمایید.

auth_verbose = no
auth_debug = no

 

 

همچنین لینک زیر نیز ممکن است به رفع مشکل کمک نماید.

rebuild your /etc/virtual directory

نصب ImageMagick در Directadmin

ImageMagick Install in Directadmin

ابتدا دستورات زیر را اجرا کنید.

yum install ImageMagick
yum install ImageMagick-devel

سپس دستورات زیر را اجرا نمایید.

cd /usr/local/src
wget http://pecl.php.net/get/imagick-3.0.1.tgz
tar zxf imagick-3.0.1.tgz
cd imagick-3.0.1
phpize
./configure
make
make install

در پایان مسیر نصب extension نمایش داده می شود، این مسیر را باید در فایل php.ini و در قسمت extension_dir اضافه نمایید.

مانند زیر:

extension_dir = "/usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613"

کد زیر را نیز به انتهای فایل php.ini سرور اضافه کنید.

extension=imagick.so

در پایان سرویس Apache را restart نمایید.

service httpd restart

به جای تمام مراحل بالا می توانید از دستور زیر نیز کمک بگیرید.

/usr/local/php5/bin/pecl install imagick

ممکن است به جای php5 نام مسیر php5X باشد( به جای X باید نسخه php را وارد کنید مانند php55)