آموزش دایرکت ادمین، سی پنل، وب سایت پنل

خانه / Remote Desktop / خطای DotNetNuke Error: Unrecognized attribute ‘requestValidationMode’

خطای DotNetNuke Error: Unrecognized attribute ‘requestValidationMode’

مشاهده خطا  Unrecognized attribute

از طریق دو راه حل زیر می توانید این مشکل را رفع نمائید:

راه حل اول:

اگر ورژن دات نیوک وبسایت نسخه net 4.  را پشتیبانی می کند، نسخه وبسایت را به  net4. تغییر دهید.

راه حل دوم:

webconfig  وبسایت را باز نمائید.

در این فایل requestValidationMode را جستجو کنید.

سپس خط زیر را

<httpRuntime useFullyQualifiedRedirectUrl="true" maxRequestLength="2097151" requestLengthDiskThreshold="25819200" requestValidationMode="2.0" />

بصورت زیر تغییر و ویرایش کنید:

<httpRuntime useFullyQualifiedRedirectUrl="true" maxRequestLength="2097151" requestLengthDiskThreshold="25819200" />

تغییرات را ذخیره و وبسایت را ویرایش نمائید.