CommnadsServer Level

دستور Find و نحوه استفاده

بخش اول : پیدا کردن فایل ها با استفاده از نام آن ها

1. جستجوی فایل با نام در مسیر خاص

find . -name FileName.txt

2. جستجوی فایل با نام در Home

find /home -name FileName.txt

3.جستجوی فایل با نام بدون توجه به بزرگ یا کوچک بودن حروف

 find /home -iname FileName.txt

4.جستجوی پوشه با نام

find /home -type d -name Folder

5.جستجوی یک فایل php با نام آن

find . -type f -name File.php

6.جستجوی تمام فایل های php در مسیر خاص

find . -type f -name "*.php"

بخش دوم: پیدا کردن فایل با استفاده از permision

7.جستجوی فایل ها با پرمیژن 777

find . -type f -perm 0777 -print

8.جستجوی تمام فایل ها که پرمیژن آن 777 نیست

find /home -type f ! -perm 777

9.جستجوی فایل های SUID

find /home -perm /u=s

10.جستجوی تمام فایل های SGID

 find /home -perm /g+s

11.جستجوی فایل های read-only

find /home -perm /u=r

12.جستجوی تمام فایل های 777 و تبدیل آن ها به 644

find /home -type f -perm 0777 -print -exec chmod 644 {} ;

13.جستجوی تمام پوشه های 777 و تبدیل آن به 755

find /home -type d -perm 777 -print -exec chmod 755 {} ;

14.جستجو و حذف یک نوع فایل خاص

find . -type f -name "*.txt" -exec rm -f {} ;

15.جستجوی تمام فایل های خالی

find /tmp -type f -empty

16.جستجوی تمام فایل های مخفی

find /tmp -type f -name ".*"

بخش سوم: پیدا کردن فایل با owner

17.جستجوی تمام فایل ها با user owner منحصر به فرد

find /home -user tecmint

18.جستجوی تمام فایل ها با group owner محصر به فرد

find /home -group developer

19.جستجو تمام فایل ها با فرمت خاص مربوط به user owner خاص

 find /home -user username -iname "*.txt"

بخش چهارم: پیدا کردن با استفاده از زمان و تاریخ

20.جستجو کردن فایل هایی که در 50 روز پیش تغییر کرده اند

find / -mtime 50

21.جستجوی کردن تمام فایل هایی که در 50 روز پیش به آن ها دسترسی پیدا شده است

find / -atime 50

22.جستجوی تمام فایل هایی که بیشتر از 50 روز و کمتر از 100 روز تغییر کرده اند

find / -mtime +50 –mtime -100

23.جستجوی تمام فایل هایی که در یک ساعت اخیر change شده است

find / -cmin -60

24.جستجوی تمام فایل هایی که در یک ساعت اخیر modify شده است

find / -mmin -60

بخش پنجم: پیدا کردن فایل ها با استفاده از سایز و حجم

25.جستجوی فایل ها با سایز 50M

find / -size 50M

26.جستجوی تمام فایل ها حجم بین 50M تا 100M

find / -size +50M -size -100M

27.جستجو و حذف فایل ها با حجم بیشتر از 100M

find / -size +100M -exec rm -rf {} ;

28.جستجوی فایل خاص با حجم بیشتر از 10M و حذف آن

find / -type f -name *.mp3 -size +10M -exec ls -l {} ;

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا