آموزش دایرکت ادمین، سی پنل، وب سایت پنل

خانه / Server Level / خطای Permission denied User:admin UID:501

خطای Permission denied User:admin UID:501

Permission denied [User:admin UID:501]

در صورتی که Firewall  شما با خطای زیر  یا با صفحه سفید مواجه می شود:

Permission denied [User:admin UID:501]

دستورات زیر را اجرا نمایید:

chown root /usr/local/directadmin/plugins/csf/exec/csf
chmod 4755 /usr/local/directadmin/plugins/csf/exec/csf