آموزش دایرکت ادمین، سی پنل، وب سایت پنل

خانه / websitepanel / خطای C:Windowssystem32inetsrvconfigadministration.config

خطای C:Windowssystem32inetsrvconfigadministration.config

Can not Create Websites in WebSitePanel with MailEnable

در صورتی که هنگام ساخت website در websitepanel با خطای زیر مواجه می شوید:

System.Runtime.InteropServices.COMException: Invalid site name

“c:windowssyswow64inetsrvconfigadministration.config” instead of “c:windowssystem32inetsrvconfigadministration.config” (even though the error specifies otherwise

دستورات زیر را در command prompt اجرا نمایید.

mklink /H C:WindowsSysWOW64inetsrvconfigadministration.config C:WindowsSystem32inetsrvconfigadministration.config
mklink /H C:WindowsSysWOW64inetsrvconfigapplicationHost.config C:WindowsSystem32inetsrvconfigapplicationHost.config
mklink /H C:WindowsSysWOW64inetsrvconfigredirection.config C:WindowsSystem32inetsrvconfigredirection.config