آموزش دایرکت ادمین، سی پنل، وب سایت پنل

خانه / رفع مشکل سرور (صفحه ی 4)

رفع مشکل سرور

repair دیتابیس از طریق ssh

repair database ssh

برای اینکار ابتدا رمز da_admin را پیدا کنید.

cat /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf

سپس از دستور زیر استفاده نمایید.

mysqlcheck -u da_admin -p --auto-repair --all-databases

با استفاده از دستور زیر نیز بدون نیاز به پسورد می توانید دیتابیس ها را repair و optimize نمایید.

mysqlcheck --defaults-extra-file=/usr/local/directadmin/conf/my.cnf --auto-repair --optimize --all-databases

در صورتی که می خواهید در Cron دیتابیس خود را بصورت مداوم repair کنید می توانید از دستورات زیر استفاده نمایید.

mysqlcheck -uda_admin -p`grep "^passwd=" /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf | cut -d= -f2` --auto-repair --optimize --all-databases

و یا

mysqlcheck --defaults-extra-file=/usr/local/directadmin/conf/my.cnf --auto-repair --optimize --all-databases

نصب suhosin در Directadmin

Install suhosin

برای نصب suhosin  دستورات زیر را اجرا نمایید:

mkdir -p /usr/src/suhosin
cd /usr/src/suhosin
wget https://download.suhosin.org/suhosin-0.9.38.tar.gz
tar -xzvf suhosin-0.9.38.tar.gz
cd suhosin-0.9.38
phpize
./configure 
make
make install
آخرین نسخه را همیشه از آدرس زیر دانلود کنید:
https://suhosin.org/stories/download.html

خروجی خط مشابه زیر است که مسیر قرار گیری فایل extensions می باشد:

Installing shared extensions: /usr/local/php5/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/

فایل php.ini  را ویرایش نمایید.

مسیر extension_dir را با مسیر صحیح قرار گیری  extensions آدرس دهی کنید.

extension_dir = /usr/local/php5/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613

خط زیر را نیز به انتهای php.ini  اضافه نمایید:

extension=suhosin.so

در نهایت apache  را restart  نمایید.

service httpd restart

اکنون می توانید سایر تنظیمات suhosin  را انجام دهید.

استفاده از UTF-8 در Directadmin

use the UTF-8 encoding in Directadmin

برای اینکار وارد مسیر زیر شوید:

cd /usr/local/directadmin/data/skins/enhanced

با توجه به Skin مربوط به Directadmin موارد زیر را انجام دهید.

برای Skin پیش فرض enhanced

 cp -p lang/en/lf_standard.html lang/en/my_lf_standard.html
perl -pi -e 's/iso-8859-1/UTF-8/' lang/en/my_lf_standard.html
echo "LF_STANDARD=my_lf_standard.html" >> files_custom.conf

تغییر مقدار سیستم بررسی load سرور در Directadmin

change  System Load checker value

فایل زیر را ویرایش نمایید:

/usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

مقادیر زیر را بصورت دلخواه اضافه نمایید:

check_load=10.0
check_load_minute=1

در پایان سرویس directadmin  را restart  نمایید.

service directadmin restart

رفع خطای Unable to read /etc/virtual

 Completely Rebuild  /etc/virtual

در صورتی که با خطاهای زیر مواجه می شوید.

Unable to read /etc/virtual/    Unable to get Lock on file
open error for /etc/virtual/passwd.lock: No such file or directory
/etc/virtual/: No such file or directory

باید virtual خود را rebuild نمایید.

ابتدا backup از اطلاعات قبلی بگیرید.

cp -R /etc/virtual/  /etc/virtual.bak

اسکریپ زیر را دانلود نمایید.

دانلود shell script

پرمیژن آن را ۷۵۵ قرار دهید و آن را اجرا نمایید.

sh fix.sh

مشاهده درخواست های ارسالی به Apache

rack which site is using the apache processes and causing load

برای مشاهده بیشترین استفاده کننده IP  از Apache می توایند از دستور زیر استفاده نمایید:

awk '{print $1}' /var/log/httpd/access_log | sort | uniq -c | sort -rnk1 | head -n 10

برای مشاهده online درخواست ها فایل زیر را ویرایش نمایید:

nano /etc/httpd/conf/extra/httpd-info.conf

مقدار Allow from را به IP خود تغییر دهیدو می توانید به جای IP از کلمه All استفاده نمایید در اینصورت همه می توانند لینک وضعیت سرور شما را مشاهده نمایند.

<Location /server-status>
SetHandler server-status
Order deny,allow
Deny from all
Allow from 1.2.3.4
</Location>

کلمه server-status را به نام دلخواه تغییر دهید، این نام آدرس مشاهده وضعیت میباشد. به عنوان مثال:

<Location /secret-server-status>

برای مشاهده جزییات بیشتر # مقابل خط ExtendedStatus را حذف نمایید.

ExtendedStatus On

تغییرات را ذخیره کنید و سرویس httpd را restart نمایید.

هم اکنون از طریق لینک زیر در مرورگر وضعیت را مشاهده نمایید:

YourServerIP/server-status

به جای YourServerIP باید IP سرور را وارد نمایید.

خطای در هنگام build سرویس exim

make[1]: Entering directory `/usr/local/directadmin/custombuild/exim-x.xx/build-Linux-x86_64′

در صورتی که هنگام نصب exim با این خطا مواجه می شوید. دستور زیر اجرا نمایید

yum install db4-devel cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed

بازگردانی دیتابیس دارای Function و Procedur

restore database with functions

برای این کار باید از دستور زیر در هنگام backup گیری استفاده نمایید:

mysqldump -u da_admin -p DBNAME --routines  > DBBackup.sql

این backup شامل تمام routine ها می باشد و قابل بازیابی بدون ایجاد مشکل در Function ها است.

مسیر اطلاعات da_admin :

cat /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf

رفع خطای rndc: connect failed: 127.0.0.1#953: connection refused

rndc: connect failed: 127.0.0.1#953: connection refused

در صورتی که با خطای فوق مواجه می شوید و سرویس named شما بدرستی فعالیت نمی کند.

باید فایل زیر را باز کنید:

/etc/rndc.key

محتویات این فایل را در جایی copy نمایید.

عبارت مشابه زیر خواهد بود:

key "rndckey" {         algorithm hmac-md5;         secret "kmjC+LQrOqdwJ2F+Q6iPdQ=="; };

سپس فایل زیر را ویرایش نمایید.

nano /etc/named.conf

به این فایل عبارت ذخیره شده را وارد نمایید.

همچنین اطلاعات زیر را به این فایل اضافه نمایید.

controls {         inet 127.0.0.1 allow { localhost; } keys { rndckey; }; };

ممکن است تغییر دسترسی ها نیز به رفع مشکل کمک کند.

chown root:named /etc/rndc.key
chmod 640 /etc/rndc.key

در نهایت سرویس named را restart نمایید.

رفع خطای Invalid command ‘suPHP_Engine’

Invalid command ‘suPHP_Engine’, perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration

در صورتی که هنگام start سرویس Apache با این خطا مواجه می شوید:

به مسیر زیر بروید:

 cd /usr/local/directadmin/custombuild

و دستورات زیر را اجرا نمایید:

./build update
./build clean
./build php n
./build suphp
./build rewrite_confs