آموزش دایرکت ادمین، سی پنل، وب سایت پنل

خانه / Mail / حذف تمام ایمیل های در صف Exim

حذف تمام ایمیل های در صف Exim

حذف تمام ایمیل های در صف Exim
امتیاز بدهید

Exim  Remove all message from Queue

برای نمایش تعداد پیغام های موجود در صف:

exim –bpc

نمایش لیست تمام پیغام ها:

exim -bp

برای حذف یک پیغام خاص از صف ارسال:

exim -Mrm {message-id}

برای حذف تمام پیغام های صف ارسال:

exim -bp | awk '/^ *[0-9]+[mhd]/{print "exim -Mrm " $3}' | bash

ویا

exim -bp | exiqgrep -i | xargs exim -Mrm